Documenten

Beleid Grensoverschrijdend Gedrag
versie 1.3 van 3 april 2023, vastgesteld door de ALV 21 april 2023
Dit document beschrijft het beleid dat door Schermvereniging La Prime wordt gevoerd om Grensoverschrijdend Gedrag te signaleren, bespreekbaar te maken, zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken.

Gedragscode Grensoverschrijdend Gedrag
versie 1.0 van 10 januari 2020
Dit document stelt de basisregels op voor omgang met elkaar en (kwetsbare) groepen binnen Schermvereniging La Prime en vormt de spiegel voor het beoordelen van Grensoverschrijdend Gedrag.

Beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
versie 1.3 van 11 maart 2020
Dit document beschrijft de doelen, verwerkingen en procedures voor de gegevens die La Prime beheert, zowel van leden als van derden. Voor een overzicht van uw rechten en plichten verwijzen we graag naar het privacy reglement, onderdeel van dit beleidsdocument.

Richtlijn Beeldmateriaal
versie 1.3 van 11 maart 2020
Dit document beschrijft de richtlijnen die La Prime hanteert voor de verwerking van beeldmateriaal. Deze richtlijnen zijn onderdeel van het beleidsdocument AVG (zie boven).

Richtlijn Declaraties
versie 1.1 van 11 maart 2020
Dit document beschrijft kort de onder normale omstandigheden redelijk geachte declaraties en de tarieven waartegen gedeclareerd kan worden. Dit is een richtlijn en dient als kader voor in te dienen declaraties. Bij vragen over deze richtlijn of over specifieke declaraties kunt u zich wenden tot de penningmeester.

Gedragscode Gegevensbescherming
versie 1.3 van 11 maart 2020
Dit document vorm onderdeel van het AVG Beleid (zie boven). Het beschrijft de gedragsregels voor het omgaan met (vertrouwelijke) informatie van en vanuit de vereniging.

Inschrijfformulier
versie 1.4 van 30 mei 2022
Nederlandse versie van het inschrijfformulier. Dit formulier wordt normaliter uitgereikt op de training aan schermers die minstens 4 proeflessen hebben gehad en gevraagd wordt een keuze te maken. Het formulier bestaat uit een voorblad met informatie en een bij trainer of bestuur in te leveren formulier. Let op: contributie op eigen initiatief overmaken!

Materiaalbeleid
Versies vastgesteld door de ALV 8 april 2022
Deze 4 documenten maken samen het nieuwe materiaalbeleid dat op de ALV van 8 april 2022 is vastgesteld. De publicatie is bedoeld om leden makkelijker toegang te geven tot de details van het beleid. Het materiaalbeleid is in 4 stukken opgedeeld: een algemeen stuk met uitgangspunten en definities, een stuk over het eigen materiaal (voor de meeste leden het belangrijkste stuk), een stuk over inkoop en verkoop van materiaal en een stuk over de gewenste voorraden.

Materiaal Huur
Het huurcontract, met begeleidende bepalingen, worden door het bestuur en lid (of ouders/voogd) getekend bij ontvangst van een set schermmateriaal zoals uitgewerkt in het Materiaal beleid Eigen Materiaal hierboven.
Let wel: huurcontract en bepalingen worden meegegeven vanuit de vereniging, het is niet nodig dit eigenhandig te downloaden en in te vullen.

Reiskosten
Schermtoernooien zijn zelden net om de hoek, maar binnen Nederland en net over de grens in Duitsland zijn geregeld leuke toernooien voor alle leeftijdsgroepen. In tegenstelling tot teamsporten is het bezoek aan zo’n toernooi heel individueel, wat zorgt voor complexe situaties met gemaakte reiskosten en vergoedingen over en weer. Om hier aan tegemoet te komen heeft de vereniging een ‘Wie Betaalt Wat‘ regeling voor reiskosten naar toernooien.